Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van de overeenkomst als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contractsluiting

De koopovereenkomst wordt gesloten met MV Media BV.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag
De talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van het contract zijn Duits en Engels.

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder, zullen wij uw creditcardmaatschappij vragen om de betalingstransactie onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt belast.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, dient u zich daar te registreren of zich eerst te registreren, u te identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.
PayPal: Er zijn plus 1,9% + € 0,35 procent van de aankoopprijs als kosten.

6. Behoud van titel

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers geldt ook: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de voorbehouden goederen doorverkopen in de normale gang van zaken; U draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop bij voorbaat aan ons over – ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of gemengd met een nieuw artikel – ten belope van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Garantie en garanties

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan gebruikte artikelen één jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 478 BGB blijven onaangetast.
Voor ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen.
Indien de geleverde zaak defect is, geven wij in eerste instantie garantie aan ondernemers, naar onze keuze, door het gebrek op te heffen (reparatie) of door een defectvrije zaak te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • in geval van opzet of grove nalatigheid plichtsverzuim of frauduleuze opzet
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

8. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in het geval van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het te voorziene bedrag op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

9. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

10. Slotbepalingen
Indien u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.

Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische copywriter van Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte .